Polityka bezpieczeństwa serwisu STARSFIGHT

 1. Operatorem serwisu StarsFight jest firma Cherry Lab sp. z.o.o. mająca swoją siedzibę pod adresem: Jasienica Rosielna 272/5 36-220 Jasienica Rosielna.
 2. Wysokie standardy etyczne i zawodowe stanowią dla Zarządu i Pracowników Cherry Lab najwyższy priorytet. Dokładamy najwyższych starań by zapewnić użytkownikom korzystającym z serwisu StarsFight.com bezpieczeństwo pod względem:
  • - operacji finansowych,
  • - infrastruktury IT,
  • - regulacji prawnych.
 3. Cherry Lab przechowuje wszelkie dane posiadaczy kont w ścisłej tajemnicy.
 4. Każdy użytkownik podczas rejestracji będzie miał możliwość wybrania własnego, indywidualnego loginu oraz hasła, zostanie mu przydzielony także indywidualny numer konta użytkownika. W obowiązkach posiadacza konta leży ochrona tych danych poprzez nie udostępnianie ich osobom nieupoważnionym. W sytuacji gdy posiadacz konta ma podstawy przypuszczać, że ktoś inny wszedł posiadanie tych danych, jego obowiązkiem jest natychmiast powiadomić o tym fakcie dział obsługi klienta Cherry Lab.
 5. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa Cherry Lab zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych jakie prowadzone będą między użytkownikami a przedstawicielami spółki.

Bezpieczeństwo operacji finansowych

 1. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa Cherry Lab zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich form komunikacji internetowej jakie prowadzone będą między użytkownikami a przedstawicielami spółki.
 2. Połączenie z formularzem rejestracyjnym jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL (HTTPS). Protokół ten ma za zadanie chronić dane osobowe użytkowników, które przesyłane są drogą internetową. Hasło szyfrowane jest nieodwracalnym kluczem mieszającym (hash key), dzięki czemu jest ono bezpieczne i nie można go przechwycić.
 3. Cherry Lab dokłada najwyższych starań by wszelkie transakcje dokonywane pomiędzy bankiem lub instytucją finansową, która obsługuje płatności użytkownika i została uprzednio zaakceptowana przez Cherry Lab, a firmą Cherry Lab i obsługiwanym przez nią serwisem StarsFight.pl były przeprowadzane z zachowaniem maksymalnych kryteriów prywatności.
 4. Cherry Lab gwarantuje, że prywatne dane użytkownika, w tym numer karty kredytowej, konta bankowego, adres portfela elektronicznego, adres, imię i nazwisko ani żadne inne nie zostaną nigdy przekazane żadnej stronie trzeciej poza instytucjami finansowymi obsługującymi transakcje.

Bezpieczeństwo infrastruktury IT

 1. Cherry Lab deklaruje, że regularnie testuje i dokonuje kontroli swoich systemów informatycznych, a samo oprogramowanie jest monitorowane 24 godziny na dobę

Bezpieczeństwo regulacji prawnych

 1. Serwis Stars Fight zobowiązany jest przestrzegać wszelkich regulacji mających na celu ochronę posiadaczy kont.
 2. W celu zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa i uczciwości naszego systemu Cherry Lab zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnej chwili kontroli mającej na celu potwierdzenie tożsamości, wieku i innych danych podanych przez posiadacza konta podczas rejestracji. Ma to na celu weryfikację zgodności transakcji finansowych i faktu korzystania z gier z warunkami niniejszej umowy oraz odpowiedniego prawa.

Security policy of STARSFIGHT

 1. The operator of the service StarsFight is the company Cherry Lab sp. Z.o.o. having its registered office at Jasienica Rosielna 272/5 36-220 Jasienica Rosielna.
 2. High ethical and professional standards represent to the Management Board and Workers Cherry Lab the highest priority. We make every effort to ensure that users of the service StarsFight.com safety in terms of:
  • - Financial operations,
  • - IT infrastructure
  • - Legal regulations
 3. Cherry Lab stores all data of account holders in the strictest confidence.
 4. Each user during the registration will be able to choose their own individual login and password, he will be assigned to the individual user account number. The duty of the account holder is to protect of the data by not making them available to unauthorized persons. In a situation where the account holder has reason to believe that someone else came into possession of login information, he needs to immediately notify the customer service department of Cherry Lab.
 5. Due to security requirements, Cherry Lab reserves the right to record all telephone conversations which will be conducted between users and representatives of the company.

Security of financial transactions

 1. Due to security requirements, Cherry Lab reserves the right to record all forms of online communication that will be conducted between users and representatives of the company.
 2. Connection with the registration form is encrypted using SSL (HTTPS). This protocol is designed to protect users' personal data, which are transmitted via the Internet. Password encryption is irreversible mixing key (hash key), so it is safe and it is not possible to intercept it.
 3. Cherry Lab makes every effort that all transactions between a bank or financial institution that supports the user's payment and was previously approved by Cherry Lab, a company Cherry Lab and supported by its service StarsFight.pl were carried out while maintaining with maximum privacy criteria.
 4. Cherry Lab guarantees that private user information, including credit card number, bank account, address, e-wallet address, name or any other information will never be shared with any third parties outside the financial institutions that support transactions.

Security of IT infrastructure

 1. Cherry Lab declares that is condicting regular tests and inspectins of the systems, and the software is monitored 24 hours a day.

Safety regulations

 1. Service Stars Fight is obliged to comply all regulations created to protect account holders.
 2. In order to maintain a high level of security and integrity of our system Cherry Lab reserves the right to carry out at any time inspection to confirm the identity, age and other data provided by the holder of the account during registration. This is to verify the compliance of financial transactions and the fact that use of the games from the terms of this agreement and applicable law.