Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis starsfight.com (Serwis), prowadzony przez firmę Cherry Lab sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 272/5 (kod pocztowy 36-220), posiadającym numer REGON 180600252 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6842603564.


 1. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Informacje w formularzach.
  • a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  • c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  • d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji.
 4. Informacja o plikach cookies.
  • a. Serwis korzysta z plików cookies.
   • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    • - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
    • - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    • - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • b. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • c. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • d. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • e. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • f. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
  • g. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • h. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Logi serwera.
  • a. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez bezpieczny protokół HTTPS,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  • c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 6. Udostępnianie danych.
  • a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  • c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

This Privacy Policy describes the rules of collection, processing and use of personal data collected from you by the service Starsfight.com (Service), led by Cherry Lab sp. O.o. based in Jasienicy Rosielna 272/5 (postal code 36-220), having the REGON number 180600252 and tax identification number 6842603564.


 1. The website makes every effort to ensure respect Your privacy and protection of personal information provided.
 2. Service performs the functions to obtain information about users and their behavior in the following way:
  • a. By voluntarily entered information in the registration forms.
  • b. By recording on the devices cookie files (so-called. "Cookies").
  • c. By collecting logs, web server by your web host.
 3. The information in forms.
  • a. The website collects information provided voluntarily by the user.
  • b. The service can save in addition information about connection settings (marking time, IP address)
  • c. Data in the form are not shared with third parties in other way than with the consent of the user.
  • d. The data contained in this form are processed in the order resulting from the function of a particular form, eg. in order to make the registration process.
 4. Information about the cookie files.
  • a. The service uses cookies.
   • Cookies files (so-called. "Cookies") are browser data, in particular text files that are stored in browser memory of User device and are intended for the use of the websites of the Service. Cookies in most cases contain the name of the website from which they have been saved on device and a unique number.
   • The entity recording on Service User device cookies and accessing them is the operator of the Website only.
   • Cookies are used for the following purposes:
    • - Produce statistics that help to understand how the Service Users benefit from web pages, which allows improving their structure and content
    • - Maintenance of the Service User sessions (after logging in), so the user does not have on every page of the Service re-enter login and password
    • - Determining the user profile in order to display it matched materials advertising networks, in particular the Google Network.
  • b. In the Service are used two basic types of cookies: "session" (session cookies) and "fixed" (persistent cookies). Cookies "Session" are temporary files that are stored in browser memory on user device until log out time, leave the website or disable the software (web browser). "Permanent" cookies are stored for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the user.
  • c. Software to browse the web (browser) usually by default allows storage of cookies on User device. Service Users can change that settings on their side. Internet browser gives an option to delete cookies. You can also automatically block cookies. For details, see the help or documentation of web browser.
  • d. Restrictions on the useaage of cookies may affect some of the functionality available on the websites of the Service.
  • e. Cookies saved on User device may be used also by cooperating with the operator of the Service advertisers and partners.
  • f. We recommend that you read the privacy policies of these companies to learn how cookies may be used in the statistics.
  • g. Cookies can be used by ad networks, in particular the Network Google to display ads matched to the way you use the Service. For this purpose, can collect information about the user navigation path or the time remaining on the website.
  • h. In terms of information about user preferences collected by the Google Display Network, you can view and edit information received from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Server logs
  • a. Information about some of the behaviors of users are subject to logon the server layer. These data are used only to moderate the site and to ensure the most efficient service provided hosting services.
  • b. Browsed resources are identified by URLs. In addition, notation may be:
   • date of request,
   • time of sending a response,
   • the name of the client station - identification carried out through a secure HTTPS protocol,
   • information about errors that occurred at the checkout HTTPS,
   • URL of the page previously visited by the user (referrer link) - where there has been a transition to the Service by reference,
   • information about the user's browser,
   • IP address information.
  • c. The above data are not associated with individual persons identity.
  • d. The above data are used only for server administration.
 6. Sharing data.
  • a. The data will be available to external entities only within the limits permitted by the law.
  • b. Data which allows to identify natural person are available by the consent of that person only.
  • c. The operator may be required to provide information collected by the Service to the authorities to comply with lawful requests to the extent resulting from the request.