Regulamin

§ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Fantasy Liga StarsFight”, (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Fantasy Liga StarsFight (Konkurs) jest Cherry Lab sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 272/5 (kod pocztowy 36-220), posiadającym numer REGON 180600252 i numer identyfikacji podatkowej NIP 684 260 35 64 (Organizator).
 3. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.starsfight.com („Strona”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu, udostępniania strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienia laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) oraz wydania nagród (dalej: „Nagrody”) Laureatom Konkursu.
 7. Najważniejsze pojęcia:
 • Uczestnik – osoba zarejestrowana w serwisie StarsFight.com, która stworzyła własną Drużynę i zgłosiła ją do jednej z rozgrywek ligowych (konkursów),
 • Drużyna - zespół graczy sformowany przez Uczestnika w ramach przyznanego mu budżetu, posiadający swoją unikalną, nadaną przez Uczestnika nazwę,
 • Zawodnik – istniejąca w realnym świecie osoba grająca w jednej z drużyn lig europejskich. Zawodnik za swoją grę na boisku otrzymuje określoną liczbę fantasy punktów, które stanowią część końcowych wyników Drużyn Uczestników,
 • Konkurs – ograniczony czasowo etap trwania rozgrywek, obejmujący co najmniej dwa mecze. Po jego zakończeniu następuje rozliczenie wyników.

§ II.

ZAKŁADANIE I KORZYSTANIE Z KONTA

Każdy użytkownik, który korzysta z serwisu StarsFight i decyduje się na założenie w nim konta deklaruje, że zapoznał się i akceptuje wszystkie definicje i warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

StarsFight zastrzega sobie prawo do:

 • Odmowy otwarcia konta lub zamknięcia istniejącej gry bez podania przyczyny i ostrzeżenia,
 • Odmowy przyjęcia depozytu bez podania przyczyny,
 • Zażądania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. skanu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy etc.) przed wysłaniem wygranych środków na konto użytkownika,
 • Każdy Użytkownik zakładając konto w serwisie StarsFight deklaruje, że ukończył 18 lat,
 • Użytkownik ponadto deklaruje, że jest świadom faktu iż strona StarsFight nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia i tym samym nie umożliwi osobie nieletniej korzystania z serwisu.
 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które zarejestrują się na portalu przy użyciu jednej z dostępnych form tworzenia kont.
 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo.
 3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
  • podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym następujących danych: adres e-mail oraz hasło.
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci: adres e-mail Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez wydawcę serwisu StarsFight.com., firmę Cherry Lab sp. z o.o. w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących podobnych konkursów organizowanych w przyszłości. Powyższa zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.
 5. W konkursie zabronione jest posługiwanie się określeniami zawierającymi wulgaryzmy, zwroty obelżywe bądź w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami. W stosunku do Uczestnika naruszającego powyższy zakaz Organizator może zażądać zmiany określonej nazwy lub zaprzestania posługiwania się wyżej wskazanymi zwrotami. Organizator może w takim przypadku samodzielnie zmienić określoną nazwę lub opis powiązany z Uczestnikiem, usunąć ww. przedmiot z Konkursu lub wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

§ III.

PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie takiej wirtualnej drużyny z piłkarzy grających w europejskich ligach na podanych niżej zasadach, która w ramach rozgrywek piłkarskich określonych w parametrach danego konkursu zdobędzie najwięcej punktów.
 2. W trakcie trwania rozgrywek przewidziano nieograniczoną liczbę konkursów w ramach rundy jesiennej sezonu 2017/2018 lig znajdujących się w ofercie serwisu StarsFight.com.
 3. Terminy trwania konkursów definiowane są przez Administratora serwisu lub Użytkowników w przypadku zakładania przez nich konkursów.
 4. Gracz ma możliwość utworzenia własnych konkursów („konkursy prywatne”), do których będą mogły dołączyć osoby zaproszone przez założyciela.

§ IV.

DEPOZYTY
 1. Depozyt może zostać dokonany z imiennego konta bankowego, karty kredytowej, debetowej lub konta w jednym z obsługiwanych portfeli.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
 3. Środki znajdujące się na wirtualnym koncie StarsFight mogą być użyte wyłącznie w grze. Z uwagi na koszty administracyjne minimalna kwota depozytu wynosi 10 PLN.
 4. Z uwagi na koszty administracyjne minimalna kwota wypłaty środków z konta użytkownika wynosi 50 PLN, chyba że użytkownik chce zamknąć konto.
 5. Aby wypłacić środki konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza
 6. Użytkownik może dokonać wypłaty w dowolnym momencie wskazując przy tym jedną z dostępnych form płatności. Dołożymy wszelkich starań by zlecona wypłata znalazła się na wybranym koncie klienta w przeciągu 2 do 5 dni.
 7. Konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich graczy, stąd zastrzegamy sobie konieczność weryfikacji tożsamości użytkownika. Gracz musi być świadom, że wypłata jest możliwa jedynie wówczas, gdy firma Cherry Lab będzie miała absolutnie pewność, że po drugiej stronie transakcji ma do czynienia z osobą fizyczną i pełnoletnią.
 8. W sytuacji gdy weryfikacja tożsamości użytkownika okaże się niepomyślna (zajdzie podejrzenie fałszerstwa, użytkownik okaże się nieletni itp.) Cherry Lab sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i zwrotu wpłaconego wcześniej depozytu.
 9. Wszelkie dokumenty wysłane do Cherry Lab zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji użytkownika, a ich wysyłka przebiegać będzie przez szyfrowane łącza.
 10. W sytuacji gdy na konto Użytkownika trafią błędnie przelane środki, które nie należą do niego, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę StarsFight. W przypadku wykrycia podobnego zdarzenia wycofamy błędnie przyznane środki z konta Użytkownika, nawet jeśli zostały one przez niego już wykorzystane w grze. Jeśli jakakolwiek część otrzymanej błędnie kwoty została już zdeponowana w grze, StarsFight zastrzega sobie prawo do anulowania lub cofnięcia wygranych w celu odzyskania środków.
 11. Z uwagi na czas księgowania przelewów przez instytucje płatnicze i banki, Cherry Lab nie ponosi odpowiedzialności za czas oczekiwania na środki zlecone do wypłaty, gdy te zostaną wysłane z naszego konta.
 12. W celu przeciwdziałania oszustwom a także procederowi prania pieniędzy wszelkie depozyty złożone na konto Użytkownika nie mogą być wypłacane w okresie krótszym niż 48 od czasu ich zaksięgowania na koncie StarsFight. Z tego też powodu prosimy, by nasi klienci mieli na uwadze ten fakt i wstrzymywali się ze zleceniem wypłaty przed upływem 48 godzin.
 13. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wygrane o wartości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu. Nagrody powyżej tej kwoty będą automatycznie pomniejszane przez administratora o zaliczkę na podatek dochodowy.
 14. Wszystkie rozliczenia i transakcje dokonywane są w walucie PLN, w przypadku wpłat w innych walutach, wpłacana wartość jest przeliczana na PLN wg kursu NBP z danego dnia.

§ V.

TWORZENIE DRUŻYNY
 1. Uczestnik może założyć własny lub przystąpić do istniejących Konkursów w dowolnym momencie rozgrywek, o których mowa w paragrafie III.
 2. Prawidłowe przystąpienie do Konkursu rozumiane jest poprzez prawidłową rejestrację konta Użytkownika wraz z podaniem prawdziwych danych, następnie odpowiednie zdefiniowanie zgłaszanej drużyny poprzez podanie jej nazwy, skonfigurowanie składu opartego na dostępnej na łamach stworzonego konkursu liście transferowej. Tak zdefiniowana drużyna może zostać zgłoszona za pośrednictwem serwisu do rozgrywek konkursowych.
 3. Organizator udostępnia na Stronie StarsFight.com listę transferową zawierającą listę piłkarzy będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego piłkarza.
 4. Przed każdym z konkursów gracze mogą dowolnie modyfikować swoją drużynę fantasy, jedynym ograniczeniem jest budżet, ilość zawodników, którzy mogą się znaleźć w składzie oraz liczba drużyn, które biorą udział w rozgrywkach.
 5. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny. Użytkownik może jednak zwiększyć szanse na zwycięstwo swojej drużyny wykupując dostępne w danym konkursie pakiety, które pozwalają na zwiększenie budżetu na zakup zawodników, zmiany ustawień rozkładu pola czy otrzymanie dodatkowych przywilejów. Ceny pakietów uzależnione są od rangi konkursu.
 6. W rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu widoczny będzie pseudonim menedżera i nazwa drużyny podana podczas jej zakładania.
 7. Użytkownik może w danym konkursie zarejestrować dowolną liczbę drużyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w liście transferowej w trakcie trwania rozgrywek. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do aktualnej listy transferowej podczas tworzenia składu Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczyć będą wprowadzenia nowych piłkarzy i ewentualnych zmian w składzie rzeczywistych klubów.
 9. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen piłkarzy. Cena zawodnika uzależniona jest od jego osiągnięć i może ona wzrosnąć, jeśli jego wyniki na boisku okażą się lepsze od przewidywanych. Analogicznie cena zawodnika może ulec obniżeniu jeśli jego wyniki w realnej grze nie będą zadowalające.

§ VI.

ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI
 1. Punkty są przyznawane za prawdziwe osiągnięcia wybranych przez uczestnika piłkarzy w trakcie rozgrywek ligowych. Liczba punktów uzyskanych przez uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy, których wybrał do swojej Drużyny.
 2. Punkty otrzymują tylko ci zawodnicy, którzy występowali w meczu.
 3. Piłkarz otrzymuje punkty wg kryteriów określonych w zakładce „Jak grać?”.
 4. Punkty przyznawane są na podstawie statystyk piłkarskich opracowywanych przez Organizatora i publikowanych oficjalnie na łamach serwisu StarsFight.com. Dla potrzeb Konkursu punktacja ta po opublikowaniu ma charakter ostateczny. To Organizator decyduje o finalnej punktacji. W przypadku wydarzeń dających podstawy do zmiany punktacji już po zakończeniu danej kolejki, ostateczną decyzję w sprawie punktacji podejmuje Organizator.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Drużyna zdobędzie największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach, o których mowa w paragrafie III.
 6. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo skonfigurowanej drużyny do wybranej ligi.
 7. Organizator opublikuje na stronie StarsFight.com listę zwycięzców Konkursu w czasie maksymalnie 3 dni od jego zakończenia.
 8. Zawodnik otrzymuje punkty za zdarzenia występujące na boisku i podane StarsFight przez dostawcę statystyk. Zdarzenie to jest następnie przeliczane przez punktację podaną na stronie.
 9. Punkty Zawodnika wskazanego przez Uczestnika jako Kapitan zgłoszonej do danej Kolejki Drużyny liczone są podwójnie także wówczas gdy punkty są ujemne.

§ VII.

KLASYFIKACJA KONKURSOWA
 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych konkursów ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie StarsFight.com.
 2. Zwycięzcą jest uczestnik, którego drużyna zdobyła największą liczbę punktów w konkursie, nagrody przyznawane są według jednego z ustawień wybranych na początku konkursu.
 3. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Zwycięzców Konkursu obejmującą następujące dane: pseudonim, nazwa Drużyny Uczestnika oraz liczba punktów w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

§ VIII.

ANULOWANIE KONKURSÓW I ZWROTY
 1. Dołączenie do danego konkursu wiąże się z akceptacją zasad rozgrywki i z uwagi na ograniczenia techniczne raz zgłoszonej drużyny nie będzie można wycofać.
 2. Konkurs może zostać anulowany w sytuacji gdy:
  • W danym konkursie nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników,
  • Ponad połowę zaplanowanych w konkursie meczy zostanie odwołanych i nie odbędzie się w terminie 7 dni od daty planowanego zakończenia konkursu.
  • Prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Stars Fight.
 3. Stars Fight zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, stanie się to jednak wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach związanych z ryzykiem wystąpienia problemów technicznych lub pojawienia się zakłóceń, które wpłyną na jakość i przejrzystość konkursu.
 4. W przypadku anulowania konkursu środki graczy biorących udział zostaną zwrócone na ich konta użytkownika w wysokości odpowiadającej kwocie wykupionego w danym konkursie pakietu.

§ IX.

NAGRODY
 1. Jeden Uczestnik może zdobyć dowolną liczbę Nagród.
 2. Prawo do odbioru Nagród przysługuje jedynie Uczestnikom, którzy udostępnią Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i dane umożliwiające dokonanie wypłaty.
 3. Dobrowolne udostępnienie danych osobowych następuje podczas procesu rejestracji w Konkursie lub poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem.
 4. Do danego konta mogą być przypisane dane osobowe (imię, nazwisko, email, login, hasło) wyłącznie jednej osoby.
 5. Uczestnik, który zajął miejsce w określonej klasyfikacji premiującej do zdobycia Nagród oraz spełnił warunki przysługiwania mu Nagród staje się Laureatem Konkursu.
 6. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu, który określa ich wysokość i typ wygranych.
 7. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 zł. Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.
 8. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania nagród dodatkowych do trwających już konkursów. Zarówno rodzaj nagród jak i szczegóły przyznawania takich nagród zostaną opisane osobno na stronie StarsFight.com. Oferowanie dodatkowych nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.

§ X.

REKLAMACJE
 1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Cherry Lab sp. z o.o., Jasienica Rosielna 272/5, 36-220 Jasienica Rosielna z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@starsfight.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres email używany w serwisie osoby zgłaszającej roszczenie, dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto adres internetowy i inne dane niezbędne do jednoznacznego określenia, którego konkursu dotyczy zgłoszenie.
 4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy zwycięzców. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, w formie pisemnej listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

§ XI.

KONTAKT
 1. Cherry Lab sp. z o.o., Jasienica Rosielna 272/5, 36-220 Jasienica Rosielna lub w formie elektronicznej za pomocą adresu email: kontakt@starsfight.com lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.

§ XII.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Zmiany danych osobowych Uczestnika Konkursu Organizator dokonuje na wniosek Uczestnika Konkursu, zgłoszony na adres określony w paragrafie IX Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu, zobowiązany jest podać adres zwrotny.
 4. Usunięcia danych osobowych Uczestnika Organizator dokonuje na wniosek Uczestnika Konkursu zgłoszony na adres określony w paragrafie VIII Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny. Żądanie usunięcia danych osobowych przed wydaniem nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 5. We wniosku Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika Konkursu.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.

§ XII.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Posiadacz konta przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zawartość strony, w tym teksty, fotografie, materiały filmowe, oprogramowanie, dźwięki, muzyka, ustawienia strony, szata graficzna, logotypy i wszelkie inne informacje i formaty prezentowane przez StarsFight i jego klientów, chronione są prawami autorskimi, znakami towarowymi, markami, patentami i wszelkimi innymi obwarowaniami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.
 2. Posiadacz konta nie może w żaden sposób wykorzystywać, drukować i przekształcać treści zawartych na stronach serwisu StarsFight.com w celach innych niż na użytek własny i członków najbliższej rodziny. Zobowiązuje się on do nie pobierania, kopiowania, transmitowania, sprzedawania i dystrybuowania treści strony bez pisemnej zgody wydawcy serwisu StarsFight.com.
 3. Każda ze stron oświadcza, że informacje i bazy danych zawarte na StarsFight.com są wyłączną własnością Cherry Lab, w związku z czym wykorzystanie danych udostępnianych posiadaczowi konta powinno być ograniczone wyłącznie do jego samego i członków jego najbliższej rodziny. Dane te nie mogą być w żaden sposób parsowane i kompilowane przez zewnętrzne aplikacje.

§ XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia nie będące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu określonych w zakładce „Jak grać?”. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania uczestników Konkursu o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego dodatkowych konkursach związanych z Konkursem lub innych ważnych informacji. Szczegółowe zasady konkursów oraz nagrody będą ogłaszane każdorazowo na stronie Organizatora pod adresem Starsfight.com.
 5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej 8 - dniowym, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2017 roku do odwołania z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

§ I.

GENERAL STATEMENT
 1. These rules, (hereinafter the "Regulations"), defines the general conditions of participation in the competition under the name "Fantasy League StarsFight" (the "Contest").
 2. The competition organized under the name Fantasy League StarsFight (competition) is Cherry Lab sp. z.o.o. based in Jasienica Rosielna 272/5 (postal code 36-220), having the code number 180600252 and tax identification number 684 260 35 64 (Organizer).
 3. The competition is carried out through the website of the Organizer: www.starsfight.com ("Site").
 4. The competition is organized on Polish territory.
 5. Organizer declares, that the contest is not a game of chance, mutual bet, promotional lottery, as well as a game in which the result is dependent on the chance in any of the forms provided for in the Act of 19 November 2009.
 6. The organizer is obliged to carry out the Competition sharing website only, on which competition is carried out, the emergence of the winners of the Contest (the "Winners") and issue prizes (the "Prizes"), to the winners of the contest.
 7. Key concepts:
 • Participant - a person registered on the site StarsFight.com, which created its own Team and reported it to one of the leagues (competitions),
 • Team - a team of 11 players formed by the Participant within the budget allocated to him, holding his unique name given by the Participant's,
 • Player - existing in the real world person playing in one of the teams of European leagues. Player receives a certain number of fantasy points for his play on the court, which form a part of the final results of Participants Teams
 • Competition - time-limited phase duration of the competition, including at least two matches. After it's complete, followed by settlement results.

§ II.

ESTABLISHMENT AND USE OF ACCOUNTS

Each user who uses the website StarsFight.com and decides to set up the account - declares that have read and accepts all the definitions and conditions contained herein.

StarsFight reserves the right to:

 • Decline to open an account or close an existing one without giving any reason and warning,
 • Decline to accept a deposit for any reason,
 • Request a documents with photo proof of identity (eg. Scan ID card, passport, driving license, etc.) before sending the winnings,
 • Each user creating an account on the website StarsFight declares that are 18 years of age,
 • User also declares that he is aware of the fact that the party StarsFight is not intended for persons under 18 years of age and therefore do not allow underaged persons using the service.
 1. The competition is open to adult persons who register on the site using one of the available forms to create accounts.
 2. Participation in the Competition is forbidden to Organizer's employees and their family members, spouses, parents and siblings.
 3. Conditions necessary to participate in the competition are:
  • Providing the required data in registration form: e-mail address and password,
  • consent to the processing of personal data in the form: e-mail address of the Participant for the purpose of carrying out the competition.
 4. By registering in the contest the Participant agrees to the processing specified in the registration of personal data by the publisher service StarsFight.com, Cherry Lab sp. z.o.o. Company for promotion actions for similar competitions held in the future. This agreement can be cancelled at any time.
 5. In the competition it is prohibited the use vulgar, abusive phrases or otherwise contrary to morality. If any Participant infringes this prohibition organizer may request a change of the name or discontinue use of the abovementioned phrases. The organizer can change the specific name or description associated with the Participant, remove the object of the Contest or exclude the Participant from the Contest.

§ III.

OBJECT OF THE COMPETITION
 1. During the autumn round of the season 2017/2018 leagues StarsFight.com provided an unlimited number of competitions.
 2. The time limits for the duration of competitions are defined by Participants.
 3. The organizer defines the start and end of the round.
 4. A player has the opportunity to create their own competitions ("Private contests"), to which they can add only Participants invited by the Participant himself.

§ IV.

DEPOSITS
 1. The deposit can be made from a personal bank account, credit card, debit card or account in one of the supported e-wallets.
 2. Settlement of transactions by credit card and e-transfer is carried out via Dotpay.pl.
 3. The funds on the virtual StarsFight account may only be used in the game. Due to the administrative costs of the minimum deposit amount is 5 Euros.
 4. Due to the administrative costs of the minimum amount of withdrawal from your account is 10 euros, unless you want to close Your account.
 5. To withdraw funds is necessary to fill out the appropriate form
 6. Participant can make a withdrawal at any time using one of the available forms of payment. We will make every effort to make a withdrawal was on the selected customer account within 2 to 5 days.
 7. The competition is open only to adult players, hence we reserve the need to verify the User's identity. The player must be aware that payment is only possible if the company Cherry Lab will be absolutely sure that the receiver of the transaction is a real person in the proper age.
 8. If verification of user identity proves to be unsuccessful (we suspect forgery, the user will be underage, etc.) Cherry Lab sp. z. o.o. We reserve the right to close the account and return the paid deposit.
 9. All documents sent to Cherry Lab will be used only to verify the user, and the shipping will run through an encrypted link.
 10. In a situation when You receive mistakenly transferred funds that do not belong to Your account, the User is obliged to immediately notify the service StarsFight. In the case of detecting a similar incident we will chargeback incorrectly awarded funds from the User's account, even if they were already used by User in the game. If any part of the amount received unproperly has already been deposited in the game, StarsFight reserves the right to cancel or withdraw winnings to recover funds.
 11. Due to the time of accounting transfers by payment institutions and banks, Cherry Lab is not responsible for the waiting time of transfer realization.
 12. In order to prevent fraud and money laundering all deposits on your account can not be paid in a period of less than 48h since they are credited to your account StarsFight. For this reason, we ask that our customers have in mind this fact and postponed the withdrawal order for 48 hours.
 13. According to the Polish taxation law winnings of up to 760 PLN are not taxable. Prizes in excess of that amount will be automatically reduced by the administrator for an advance of income tax.
 14. All settlements and transactions are made in euro, in the case of payments in other currencies, eg. in U.S. Dollar, British Pound paid amount is converted into euro with the NBP exchange rate of the day.

§ V.

CREATING A TEAM
 1. Participants can set up their own Competition or join to the existing one at any time referred to paragraph III.
 2. Proper joining to the Competition is understood through proper registration of the User's account together with a real personal data, then the appropriate definition of the reported Team by giving it a name, configure squad based on available transfer list. In that way created Team can be reported through the service to the tournament competition.
 3. The organizer provides the Site StarsFight.com transfer list containing the list of Players who are available to participants, in which defines the contractual value of each Player.
 4. Before each competition Participants can freely modify their fantasy team, the only limit is your budget, the number of Players which can be found on the transfer list and the number of teams that could be joined to the competition.
 5. In general rankings available to all Participants of the contest will be visible nickname of manager and Team name specified during set up.
 6. You can register in the contest any number of teams.
 7. The organizer reserves the right to make changes on the transfer list during the tournament. Organizer provides participants access to the current transfer list in a time of creating the squad of Teams before every round of competition. Changes in the transfer list will include adding new players and possible changes in the Players list of real clubs.
 8. During the Contest Organizer reserves the right to change the prices of players. Price depends on the player's performance and may increase if the results on the match turns out better than expected. Similarly, price of Player may be reduced if the results in a real game will not be satisfactory.

§ VI.

RULES OF SCORING AND CLASSIFICATION
 1. Points will be awarded to the Players for real achievements during the league. The number of points obtained by the Participant will be equal to the total points earned by the players, which he chose for his teams.
 2. Points are given only to those Players who played in the real match.
 3. The player receives points according to the criteria described in "How to Play?" tab.
 4. Points are awarded on the basis of football statistics compiled by the Organizer and published officially on the pages of the service StarsFight.com. For the Contest needs, scoring after the publication is final. The Organizer decides on the final score. In the case of events giving base to changes in final scores after the completion of the round, the final decision on the scoring is on the Organizer side.
 5. The winner of the contest will be the participant whose team scores the highest total number of points in the competition referred to in paragraph III.
 6. In the situation that two or more Participants won the same number of points, the Priority Rule will be used (the sooner, the higher position). Teams applications follows by correct system approval only properly configured squad and joining to selected team league.
 7. The Organizer will publish on StarsFight.com the list of winners within a maximum 3 days after Competition ends.
 8. The player receives points for actions occurring during the match and provided by the supplier of StarsFight statistics. That event will be then converted by the score given on the page.
 9. Points of Player indicated by the Participant as the “captain” are counted twice even if the points are negative.

§ VII.

CONTEST CLASSIFICATION
 1. Opening and closing dates of individual rounds are determined by the Organizer and published on the StarsFight.com before they start.
 2. The winner is the Participant, whose Team won the highest number of points in the competition, prizes are awarded according to one of the settings selected at the beginning of the competition.
 3. Organizer verifies the results of the competition and publish them on the website on a list of winners of the contest includes the following data: the nickname, the name of the Team and number of points within 3 business days after the end of the contest.

§ VIII.

CANCELLING CONTESTS AND PAYBACKS
 1. Joining each contests means that the User accepts its rules and due to the technical reasons, once the team has joined and the deposit was paid, it cannot be withdrawn.
 2. The contests can be cancelled only if:
  • Minimum number of participants will not be reached,
  • More than fifty percent of matches that was listed for the contest did not happen in the previously set time and it was re-scheduled to another date after 7 days of the scheduled end of the contest,
  • It is impossible to provide an honest and correct contest for reasons beyond StarsFight.com.
 3. Stars Fight reserves the right to cancel a contest without any reason, this will happen only in unique situations connected with the risk of occurring technical problems or disruptions that can influence contest's quality and transparency.

§ IX.

PRIZES
 1. One User can gain limitless amount of Prizes.
 2. The right to withdraw the prizes is limited to the Users who will provide StarsFight.com the access to their personal details: name, surname and data that will allow us to fulfill the payment.
 3. Voluntary sharing personal data can be proceeded during registration process or later by contacting with Organizer.
 4. Only one person can be matched with each User account and his/hers name, surname, login, email and password.
 5. The User who has taken a specific place in the classification that allows him/her to receive the prize and meets all necessary conditions, becomes the Contest Laureate.
 6. The prize pool is set individually for each contest and is the sum of deposits paid by all users, who declared to join the game minus StarsFight commission and if in certain cases also the advance income tax payment.
 7. The prizes in the contest will be taxed in regard to the Polish law. Organizers inform, that the need for advance income tax payment occurs when the Prize value reaches 760 PLN. The 10% tax fee will be paid by the Organizer while the rest of the Prize will be paid to the Winner.
 8. The Organizer has the duty to count and charge proper amount of money and then pay it to the revenue agency.
 9. Organizer reserves the right to offer additional prizes to already opened contests. Both the type and details will be described separately on StarsFight.com website. Any additional prizes will not have any influence or change on this document.

§ X.

COMPLAINTS
 1. Every Contest participant can make a complaint in regard to each contest.
 2. Complaints can be sent in a written form on Organizer's address: Cherry Lab sp. z o.o., Jasienica Rosielna 272/5, 36-220 Jasienica Rosielna, Poland. With a return address where the answer should be sent included or electronically using complaints@starsfight.com address.
 3. Correct message should include: name, surname and StarsFight.com registered user address as well as the claim, the reason and complaint's detailed description. It should also include all data necessary to identify regarded contest (name, URL, etc.)
 4. Complaints can be submitted during the contest and no longer than 14 working days since the winners' list was published. Organizer will reconsider the complaint in 7 working days since receiving. The User will be informed in a written form about the decision immediately after it will be made.
 5. When unsatisfied, the User can refer to the court.

§ XI.

CONTACT
 1. Cherry Lab sp. z o.o.'s address is: Jasienica Rosielna 272/5, 36-220 Jasienica Rosielna, Poland. The contact is also possible via email kontakt@starsfight.com.

§ XII.

RULES OF DATA PROCESSING
 1. The administrator of personal data provided by the participants of the competition is Organizer.
 2. Providing personal data is voluntary, but necessary to participate in the Contest at the same time. The Organizer will process the following personal data of Participants: full name, e-mail. Personal data of Participants will be processed exclusively for the proper conduct of the Contest and to communicate with the participants. Participant has the right to access their personal data and correct them, and come up with a demand to stop processing.
 3. Changes in Participant personal data Organizer will made at the request of Participant only, submitted to the address specified in Section IX of the Rules or e-mail address indicated by the Organizer. In the case of notification by letter, Contest Participant is obliged to provide the return address.
 4. Delete Participant personal data Organizer will made at the request of Participant submitted to the address specified in Section VIII of the Rules or e-mail address indicated by the Organizer. In the case of notification by letter, Contest Participant is required to provide a return address. Request to remove personal information before issuing the award is equivalent to the loss of the right to the prize.
 5. In the illation Participant is obliged to specify the exact content of the data to be deleted. Participant will be informed about the removal of personal data by receiving an e-mail or mailing address provided by the Participant.
 6. The time of processing Paricipants personal data runs from date of sending them by the Participants, the expiry of the period specified in the Regulations to report complaints and their consideration by the Organizer.

§ XIII.

INTELLECTUAL PROPERTY
 1. The account holder acknowledges and accepts the fact that the content of the page, including texts, photographs, movies, software, sounds, music, settings pages, graphics, logos, and all other information and formats presented by StarsFight and its customers, are protected by copyright, trademarks, brands, patents and any other fortifications regarding intellectual and industrial property.
 2. The account holder cannot in any way use, print and transform content of the site StarsFight.com for purposes other than for personal use and family members. He is obliged to not download, copy, transmit, sell, and distribute content without the written permission of the publisher, StarsFight.com.
 3. Each party declares that the information and databases contained on StarsFight.com are the exclusive property of Cherry Lab, therefore the use of data shared to the account holder should be limited to himself and members of his closest family. These data can not in any way be parsed or compiled by external applications.

§ XIV.

FINAL RULES
 1. In the case of postponement, repetition, cancellation of the match and in other situations not covered by these rules the decision on how points are awarded and which classification they relate to, take the Organizer.
 2. The organizer is not responsible for events that are not part of the standard operation of the Contest, which cause or may cause disruption to the operation of the Competition, independently of the Organizer.
 3. The organizer is entitled to change the Rules, among others, a need to take under consideration changes in the law, in order to clarify the provisions of questionable Participants or better protection, as long as this does not cause deterioration of the conditions for participation in the Contest and to change the basic rules of competition laid down in the "How to Play?". Changes in the Rules shall not take affect the rights acquired by the participants of the contest. Information on the amendments to the Regulations will be published on the Website and will be sent by e-mail to all participants who have registered their accounts in the competition before making changes to the Regulations.
 4. The organizer reserves the right to inform the participants of the Competition about opportunities to participate in organized by him additional contests or other important information. Detailed rules for contests and prizes will be announced on each side of the Organizer at Starsfight.com.
 5. Participants will be notified about changes to the Regulations with at least 8 - days, enabling them to acquaint themselves with changes in the Regulations and eventual refusal to continue participation in the Competition. If new rules will not be accepted by the Participant, participant has the right to waive from participation in the Contest without any further consequences.
 6. In matters not regulated, general applicable laws will take an effect.
 7. Regulations will be valid from 02/14/2017 until further notice, however its regulations - in an appropriate range- will be used to carry out the proceedings of complaint.
 8. These rules shall not affect the rights of Participants who are consumers under the applicable laws that apply in the first place, over the rules of the Regulations.